Privacyverklaring

G. Vaandering Kleinfruit, gevestigd aan Hogeweg 3A 4033CG Lienden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.gvaanderingkleinfruit.nl
Hogeweg 3A
4033CG Lienden
0488482800

Gerco Vaandering is de Functionaris Gegevensbescherming van G Vaandering Kleinfruit. Hij is te bereiken via info@gvaanderingkleinfruit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
G. Vaandering Kleinfruit verwerkt je persoonsgegevens omdat jij je inschrijft voor vakantiewerk. Deze gegevens zijn nodig om je in ons systeem op te nemen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
G. Vaandering Kleinfruit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gvaanderingkleinfruit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
G Vaandering Kleinfruit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • G Vaandering Kleinfruit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
G. Vaandering Kleinfruit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

G. Vaandering Kleinfruit bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. Dit betekend dat G. Vaandering Kleinfruit voldoet aan de wettelijke verlpichtingen.

Als je bij G. Vaandering Kleinfruit aan de slag kunt, bewaart G. Vaandering Kleinfruit je loonbelastingverklaring en de kopie van jouw identiteitsbewijs 5 jaar nadat je uit dienst gegaan bent. Dit is overeenkomstig de wettelijke bewaarplicht.

Wanneer je jouw gegevens achterlaat en G. Vaandering Kleinfruit heeft gemeld dat er geen plukplaats voor je is, dan worden jouw gegevens binnen aanzienlijke tijd verwijderd, aldanniet direct. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat jouw aanmelding niet langer wordt bewaart dan wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
G Vaandering Kleinfruit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Om onze website goed te laten functioneren maakt G. Vaandering Kleinfruit gebruik van cookies. Om jouw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die jij gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maakt gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com/nl/ aangeduid als CookieFirst.

Wanneer jij onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van jou te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in jou browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor jij toestemming hebt gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of jij verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden
Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die jouw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jan@jan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . bedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
G Vaandering Kleinfruit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gvaanderingkleinfruit.nl